Rättsområden

Affärsjuridik

Samtliga advokater på advokatbyrån biträder mindre och medelstora företag i olika affärsjuridiska frågor.
Vid försäljning och köp av företag ställs stora krav på genomgångar, analyser (due diligence) och upprättande av erforderliga transaktionshandlingar.
I aktuella ärenden sker nära samverkan med revisorer, skatterådgivare och finansiärer.

I våra klienters dagliga affärsverksamhet uppkommer löpande behov av konsultationer och olika typer av avtal såsom exempelvis distributionsavtal, anställningsavtal (VD-avtal), leveransavtal, licensavtal, överlåtelseavtal och olika typer av samarbetsavtal.
Affärsjuridiken kan betecknas som den offensiva delen av verksamheten.

Obeståndsrätt

Vi har stor erfarenhet av obeståndsfrågor, vilket också är till god nytta inom ramen för den traditionella affärsjuridiken, t ex vid finansieringsfrågor i samband med nystart och förvärv.
Vi anlitas kontinuerligt som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer och har ett mycket brett kontaktnät av redovisningsbyråer, revisorer och banker.

Tvistemål

Ibland söker våra klienter hjälp i tvistemål av varierande art och omfattning.
Merparten av våra klienter har så kallat rättsskydd i sina försäkringar och vi hjälper i förekommande fall till med erforderlig ansökan till försäkringsbolag samt biträde vid allmän domstol och skiljeförfaranden.

Fastighetsrätt

Ett av de rättsområden vi ofta arbetar med är kommersiell Fastighetsrätt. Fastighetsrätten omfattar de regelverk som bl.a. rör bildande, nyttjande, köp, försäljning (inkl. paketeringar) och ägande av fast egendom innefattande hyra, arrende, entreprenader, fastighetsbildning, miljörätt m m.

Vi företräder såväl bolag som privatpersoner avseende fastighetsrättsliga frågor enligt ovan samt även tvister kopplade till fel i fastighet.

Brottmål

Vid misstanke om brott äger den misstänkte alltid rätt att biträdas av försvarare.
Offentlig försvarare utses av rätten när behov föreligger och i första hand enligt den misstänktes förslag.
Den misstänkte kan även anlita privat försvarare enligt eget önskemål.
En försvarare tillvaratager alltid den misstänktes intresse och verkar för sakens riktiga belysning.

Inom advokatbyrån åtar sig advokat Thomas Berner försvarsuppdrag, utöver hans verksamhetsområden inom affärsjuridik och tvistemål.